Daftar Pengajar

Dr. Julia Kantasubrata

Rcchem_learning_centre@yahoo.com

RCChem Learning Centre

rcchem1@yahoo.com

Yohanes Susanto Ridwan

Rcchem_learning_centre@yahoo.com

Drs. Ardeniswan

Rcchem_learning_centre@yahoo.com

Dra. Evita Boes, MS

Rcchem_learning_centre@yahoo.com

 

Dr. Linar Z. Udin

Rcchem_learning_centre@yahoo.com

Prof. Dr. Soemanto Imamkhasani

Rcchem1@yahoo.com

Dra. Trisna Yuliana, MS

Rcchem_learning_centre@yahoo.com

Efendi, ST.

Rcchem_learning_centre@yahoo.com

Edi Iswanto Wiloso

Rcchem_learning_centre@yahoo.com

12